<< กลับไป

#wakuwakujobfair Safety Officer(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)

งานวิศวกรรม - งานวิศวะอื่นๆ (งานประจำ)


บริษัท สเปซ แวลลู (ไทยแลนด์) จำกัด
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การก่อสร้าง
สำนักงานใหญ่
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท
Jul 2013


ประวัติบริษัท

<We aim at being the pioneer invokes the possibilities of space>

Proposing not only effective utilization of space but also value-adding ideas that vitalize towns.

<Parking Structure (Multi-storey Car Park)>

Creating next generation parking structure systems with unique ideas and technology At the time when tower-type parking structures were regarded most commonly as vertical circulating structures, based on our unique technology, we developed parking structures with vehicle lifts which is regarded as today's standard. We continued to provide unique products to the market such as forward loading and unloading multi-storey car parks. By 1999, we obtained the highest share in the Japan market regarding the accumulated total of installation record. In addition, being one of the few listed manufacturers in Japan with its own production plant, our company holds an overwhelming proportion of sales for parking structures with ramps. We achieved such success by leveraging our know-how build up over the years through our house building as a comprehensive manufacturer.

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

Diligent / hard working / cheerful / honest

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. วิเคราะห์งาน,ประเมินความเสี่ยง,วิเคราะห์แผนงานโครงการ เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
4. แนะนํา ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน
5. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุ
6. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง
7. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ 180 ชม.
- มี จป.ระดับวิชาชีพ

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >คลองเตย
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ


<< กลับไป