<< กลับไป

วิศวกร สื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3 (ทำงานที่อีสเทิร์น ซีบอร์ด, ระยอง)

งานวิศวกรรม - งานวิศวะอื่นๆ (งานประจำ)


Somboon Advance Technology Public Company Limited (Somboon Group)

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สำนักงานใหญ่
บางพลี, สมุทรปราการ


ประวัติบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัทฯ จะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ(Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ นำไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทฯ จะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)

ลักษณะงาน

- ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคนิค, เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต, เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ,
จากอื่น ๆ จากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
- ศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ เช่น QA, Engineering, Process & Production
- ประสานงานกับฝ่ายบริหารไทยและฝ่ายบริหารของญี่ปุ่น

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N3 ขึ้นไป

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทยอายุระหว่าง 22-30 ปี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ดี
- ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงซอฟต์แวร์การเขียนแบบวิศวกรรม, MS Office, ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติและอื่น ๆ
- จบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและภาระงานที่สูงได้ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม
**ยินดีรับเด็กจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ระยอง >ปลวกแดง
อีสเทิร์น ซีบอร์ด ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง ระยอง
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ยินดีรับชาวต่างชาติ
- โบนัส
- การขึ้นเงินเดือนประจำปี
- ค่าเช่าบ้าน / ที่พัก
- ค่าอาหาร
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- พักร้อนประจำปี

<< กลับไป