<< กลับไป

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานการตลาด - ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการตลาด (งานประจำ)


THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC CO., LTD.

ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สำนักงานใหญ่
เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี


ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยาน พาหนะ โดยเป็นกิจการ ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง บริษัท เซ่งง่วนฮง (สิทธิผล) จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด) กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อ "STANLY" ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัทมีการขยายกิจการเพื่อเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์อย่างครบวงจร โดยประกอบไปด้วย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานแม่พิมพ์โลหะ(Die&Mold) โรงงานหลอดไฟ(Bulb) และโรงงานผลิต โคมไฟ(Lamp) นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ เช่น ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ต่างประเทศด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

เป็นคนดี

ลักษณะงาน

1.วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท
2.ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด
3.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

เพศ ชาย หรือ หญิง

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน เขตปริมณฑล >ปทุมธานี >เมืองปทุมธานี
29/3 ม.1 ถ.บางพูน - รังสิต ต.บ้านกลาง
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด ตามปฏิทินบริษัทฯ
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ยินดีรับชาวต่างชาติ

<< กลับไป