<< กลับไป

Managing Director (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

ผู้จัดการ - ผู้จัดการทั่วไป (งานประจำ)


J Biz Recruitment Co.,Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
การรับสมัครงาน
สำนักงานใหญ่
บางรัก, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

บริษัทจัดหางานฯ หนึ่งในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ(1976) ให้บริการสรรหาพนักงานประจำหรือล่ามผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มใช้แบบทดสอบ HCI-AS ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานและยังเป็นผู้นำแบบทดสอบด้านวิศวกรรม (ข้อสอบ To-Be วิศวกรรม, ข้อสอบ To-Be ซ่อมบำรุง)
มาใช้คัดสรรวิศวกรผู้มีความสามารถด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับงาน
อีกทั้งให้บริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ผู้ประกอบการต้องการ

ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

- กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในกระบวนปฏิบัติงานต่างๆ
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และตัดสินทุกอย่างด้วยเหตุผล
- ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้
- ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผน โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
- มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นการพัฒนา และความก้าวหน้าขององค์กร และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
- พัฒนา กระตุ้น และควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้น
- วิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็งในด้านต่าง ๆ ในการกำหนดแนวทาง เพื่อการพัฒนาวางแผนในระยะยาวสู่การสร้างขีดความสามารถแก่บริษัท
- วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงานและอุปสรรคในการทำงาน
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร
- ประสาทงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
- ทบทวนและผลักดันการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศชาย

* JLPT N2 ขึ้นไป

- สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป
- สามารถพัฒนาเป้าหมายการตลาดของบริษัทได้
- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับ N3 หรือ N2 หรือหากเป็นคนญี่ปุ่นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
- สามารถขับรถได้
- มีความสามารถในการดูแลผู้ได้บังคับบัญชาได้ดี

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน ภาคตะวันออก >ระยอง >ปลวกแดง
ชั่วโมงการทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 5.30 น.
วันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ ยินดีรับเด็กจบใหม่ / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ยินดีรับชาวต่างชาติ
- ประกันสังคม
- สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย


<< กลับไป