<< กลับไป

#wakuwakujobfair เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)

งานบัริหารองค์กร - อื่นๆ (งานประจำ)


Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

Founded in 1936 in Tokyo, Japan, Ricoh currently earns over $17 Billion in annual sales with 81,900 employees and offices in over 150 countries. We are a global leader in digital office solutions, contributing to the success of businesses in every corner of the world. Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd. locate in Amata City Industrial Estate,Rayong and constructing factory building in land 121,000 sq meter (74 Rai), Our main products are Printer and Multifunction Printer. We’re going to start from approximate 20,000 products per month and 700 employees. Both of them are supposed to expand rapidly.

ลักษณะงาน

Research potential vendors
Compare and evaluate offers from suppliers
Negotiate contract terms of agreement and pricing
Track orders and ensure timely delivery
Review quality of purchased products
Enter order details (e.g. vendors, quantities, prices) into internal databases
Maintain updated records of purchased products, delivery information and invoices
Prepare reports on purchases, including cost analyses
Monitor stock levels and place orders as needed
Coordinate with warehouse staff to ensure proper storage
Attend trade shows and exhibitions to stay up-to-date with industry trends

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* เพศหญิง

* JLPT N5 ขึ้นไป

• หญิง อายุ 22-28 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทีเกียวข้อง
• มีความรู้ในสวนการจัดซื้อ
• มีทัศนคติทีดี, เรียนรู้ได้เร็ว
• สามารถพูดภาษาอังกฤษได ้

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ประเวศ
สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช) 341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ สวัสดิการ
* ค่าอาหาร * รถรับสง
* ค่าตําแหน่ง * เครืองแบบพนักงาน
* ค่าเชาบ้าน* ประกันอุบัติเหตุ
* ค่าชวยเหลือสมร * ค่ารักษาพยาบาล
* ค่าชวยเหลืองานศพ * กิจกรรมกีฬาสี
* ค่ากะ * เทียวประจําปี
* ค่าทําฟัน * งานปีใหม่
* กองทุนสํารองเลี้ยงชพ * โบนัส
* อื่นๆ


<< กลับไป