<< กลับไป

#wakuwakujobfair วิศวกรส่วนชิ้นส่วนผลิต (Parts Engineer)

งานวิศวกรรม - งานวิศวกรการผลิต งานวิศวกรโรงงาน (งานประจำ)


Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
(WebSite)

ประเภทของธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
ประเวศ, กรุงเทพมหานคร


ประวัติบริษัท

Founded in 1936 in Tokyo, Japan, Ricoh currently earns over $17 Billion in annual sales with 81,900 employees and offices in over 150 countries. We are a global leader in digital office solutions, contributing to the success of businesses in every corner of the world. Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd. locate in Amata City Industrial Estate,Rayong and constructing factory building in land 121,000 sq meter (74 Rai), Our main products are Printer and Multifunction Printer. We’re going to start from approximate 20,000 products per month and 700 employees. Both of them are supposed to expand rapidly.

ลักษณะงาน

1.Process set up new model
2. Meeting with supplier for make new mold, modify and repair mold
3. Measurement basic tool
4. Die Evaluation
5. Trial mold
6. issue PPAP

คุณสมบัติที่ต้องการ (ประสบการณ์การทำงาน/คุณสมบัติ)

* JLPT N5 ขึ้นไป

คุณสมบัติ
• เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30ปี
• การศกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเคมี, พลาสติก วิศวกรรม อุตสาหการ หรือสาขาทีเกียวข ้อง
• มีความรู้เกียวกับการควบคุมคุณภาพหรือการฉีดพลาสติก 1-3 ปี
• มีความรู้เกียวกับ 5ส. , Kaizen
• สามารถพูดภาษาอังกฤษได ้

เงื่อนไข

เงินเดือน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร >กรุงเทพมหานคร >ประเวศ
สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช) 341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ชั่วโมงการทำงาน -
วันหยุด -
หมายเหตุ สวัสดิการ
* ค่าอาหาร * รถรับสง
* ค่าตําแหน่ง * เครืองแบบพนักงาน
* ค่าเชาบ้าน* ประกันอุบัติเหตุ
* ค่าชวยเหลือสมร * ค่ารักษาพยาบาล
* ค่าชวยเหลืองานศพ * กิจกรรมกีฬาสี
* ค่ากะ * เทียวประจําปี
* ค่าทําฟัน * งานปีใหม่
* กองทุนสํารองเลี้ยงชพ * โบนัส
* อื่นๆ


เงินเดือน 18,000 บาท . สวัสดิการ 4450 บาท รวม 22,450 บาท (ยังไม่รวม เบี้ยขยัน / โอที)


<< กลับไป